HOME
ADMIN
EMAIL
CONTACT
รู้จักตำบล
CONDITION
บุคลากร
STAFF
ข่าวสาร
NEWS
ระเบียบ
LAW
สนทนา
WEBBOARD
ติดต่อ
CONTACT
 
 
   
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 19 ส.ค. 2559
 
 
 
 
 
ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรกรรมและจัดให้มีและบำรุงรักษาแหล่งน้ำให้อุดมสมบูรณ์
 
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้สมดุลและยั่งยืน และเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในตำบล
 
ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาคุณภาพชีวิตและศักยภาพของประชาชนในตำบล
 
ส่งเสริมและพัฒนาสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์