หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
รู้จักตำบล
CONDITION
บุคลากร
STAFF
ข่าวสาร
NEWS
ระเบียบ
LAW
สนทนา
WEBBOARD
ติดต่อ
CONTACT
 
 
   
 
 
 
 
 
นางอัมพร นิลศรี
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเทโพ
 
 
นางปุณยนุช จันทร์ศรี
หัวหน้าสำนักปลัด


นางสาวนพมาศ ธิมาสุ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


นายสุชาติ อุณหรุ่งโรจน์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


นางนพรัตน์ เสมาทอง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ


นายแสงสุรีย์ วัตตะ
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
ปฏิบัติงาน


ว่าง
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน


นางสาวพรทิพย์ แก้ววิเชียร
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล