HOME
ADMIN
EMAIL
CONTACT
รู้จักตำบล
CONDITION
บุคลากร
STAFF
ข่าวสาร
NEWS
ระเบียบ
LAW
สนทนา
WEBBOARD
ติดต่อ
CONTACT
 
 
   
 
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 19 ส.ค. 2559
 
 
 

ประกาศใช้คู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกใน


การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน


การรับชำระภาษีป้าย


แบบฟอร์มภาษีบำรุงท้องที่


การขออนุญาตติดตั้งมิเตอร์น้ำประปาหมู่บ้าน


การขอรับบริการถังขยะ


การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ


การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ


การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์


การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร

 
  (1)     2