HOME
ADMIN
EMAIL
CONTACT
รู้จักตำบล
CONDITION
บุคลากร
STAFF
ข่าวสาร
NEWS
ระเบียบ
LAW
สนทนา
WEBBOARD
ติดต่อ
CONTACT
 
 
   
 
 
 
 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ประจำปี 2561-2564 ขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเทโพ  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเทโพ จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ประจำปี 2561-2564 ในเขตพื้นที่ตำบลเกาะเทโพ มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเกาะเทโพ จำนวน 1 แห่ง มีบุคลากรทางการแพทย์และลูกจ้างที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานบริการ จำนวน 4 คน  อาสาสมัครสาธารณสุข  จำนวน 61  คน อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน จำนวน 3 คน และมีระบบการดำเนินงานดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (Long Term Care) ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบผู้ดูแลผู้สูงอายุ (Care Giver) จำนวน 3 คน ลงพื้นที่ให้บริการประชาชนอย่างต่อเนื่อง ทั่วถึง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลเกาะเทโพ ทั้ง 6 หมู่บ้าน  

 

ข่าว ณ. วันที่ 21 ธ.ค. 2561 เวลา 13.55 น. โดย คุณ ณิชา สามัญเขตกิจ

ผู้เข้าชม 52 ท่าน